”အစိုးရႏွင့္ေကအိုင္အို ေဆြးေႏြးရာတြင္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ စခန္းလုံျခံဳေရး ထည့္သြင္…

via Tomorrow’s Facebook Wall http://ift.tt/1qeLxQt

Leave a Reply