ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄…

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၂/၂၀၁၅)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔
၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၆ ရက္

၁။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ႏွင့္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ရွိ စက္႐ုံအခ်ဳိ႕တုိ႔မွ အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕တုိ႔သည္ လုပ္အားခတုိးရလုိမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမားေရးရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႕သည္ သက္ဆုိင္ရာ စက္႐ုံအသီးသီးမွ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ မညီညႊတ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား မခဲြျခားဘဲ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၅) ျဖင့္ (၁၇-၂-၂၀၁၅) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္၍ သတိေပးခဲ့ပါသည္။

၂။ (၂၀-၂-၂၀၁၅) ရက္ေန႔က ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ရွိ စက္႐ုံ(၃) ႐ုံေရွ႕တြင္ ယာယီတဲမ်ားထုိး၍ ညအိပ္ေျချပဳကာ ပိတ္ဆုိ႔ဆႏၵျပေနေသာ အစုအဖဲြ႕မ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕မၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအဖြဲ႕မ်ားက ညႇိႏႈိင္းျဖန္ေျဖခဲ့ပါ သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေၾကာင့္ စက္႐ုံ(၂)ခုေရွ႕မွ ယာယီတဲမ်ားႏွင့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားကို ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္စက္႐ုံ (၁) ေရွ႕ရွိ အစုအဖြဲ႕မ်ားမွာမူ ျပင္ပမွ ဆူပူလုိသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းမိၿပီး ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လာပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ တားဆီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မလုိလားအပ္ေသာ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

၃။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမားေရးရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕၏ ႀကိဳးပမ္း စြမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ(၁)ရုံမွအပ က်န္ဆႏၵျပစက္ရုံအားလုံး အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ညႇိႏႈိင္းေျပလည္ မႈမ်ား ရရွိကာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ခလစာတုိးျမႇင့္ရရွိျပီး အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း စက္ရုံမ်ား ဆက္လက္လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

၄။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ အၾကမ္းဖက္ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ား၊ အဖ်က္အေမွာင့္ ျပဳလုပ္ ပိတ္ဆုိ႕မႈမ်ား အပါအဝင္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစ ရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံ သတိေပး လုိက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕

via MOI Webportal Myanmar’s Facebook Wall http://ift.tt/1Glh8UP http://ift.tt/g8FRpY

Leave a Reply