လက္ပံတန္းေဒသခံ ကုိနႏၵာစုိးႏွင့္ အဖဲြ႔ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ရုံးထုတ္ ၂၇ ေမ ၂၀၁၅။

လက္ပံတန္းေဒသခံ ကုိနႏၵာစုိးႏွင့္ အဖဲြ႔ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ရုံးထုတ္ ၂၇ ေမ ၂၀၁၅။


Mobile Uploads
အုတ္ဖိုၿမိဳ႕မွ ဆရာဦးဟန္ရွိန္ႏွင့္လက္ပံတန္းတရားရံုး၌ #၆ၾကိမ္ေျမာက္ရံုးခ်ိန္း
#ပုဒ္မ၁၈ျဖင့္တရားစြဲခံရသူ၉ဦး
၂၇.၅.၁၅ ၁၂:၄၀ — with စည္သူ ထြန္း and 24 others.