အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ ဖဲြ႔စည္းျခင္း (အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၂၃/ ၂၀၁၇)

via Myanmar President Office http://ift.tt/2lVnA0S http://ift.tt/1V0lSqx

Leave a Reply