စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျမင့္မားေနမႈေျဖရွင္းရန္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း ေဒၚသက္သက္ခိုင္အႀကံျပဳ

0

  ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ-၂၄ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈႏွင့္ ဘတ္ ဂ်က္လုိေငြျမင့္မားေနမႈကုိေျဖရွင္းရန္ ဘဏ္အတိုး ႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ခုိင္က ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို အႀကံျပဳေျပာၾကားသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို႔ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီအေျခအေန၊ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီအေပၚေပးရသည့္ အတိုးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခတို႔အေၾကာင္းကို အဓိကထား ၿပီး အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ “ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးမွာအစိုးရ လုပ္ႏုိင္တာတစ္ခုကေတာ့ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းပါပဲ″ဟု ၎ကေျပာဆိုသည္။ ဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံသည့္ အတိုးႏႈန္းကို ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္မွ […]

via Standard Time Daily http://ift.tt/2n9iLmd http://sdtimedaily.com

Share.

About Author

Leave a Reply