ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၅၅ ကြက္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္ မန္…

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၅၅ ကြက္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္

မန္ကိန္း-ဟားခါး
=========================================
ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားမွာ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ၈၅ခု ၊
ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ၁၁၄ခု ၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၄၁ခု ၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕တြင္
၃၇ခု ၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၀၀ခု ၊ က်ီခါးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ၂၁ခု ၊ ရိဒ္ေခါဒါၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ၁၄ခု ၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ၉၃ခု ၊ မတူပီၿမိဳ႕တြင္
၇၈ခု ၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕တြင္ ၅၁ခု ၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ ၁၂၁ခု ၊ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္၇၂ခု ၊ ေရဇြာၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ ၂၈ခု တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း
ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ံုးမွ သိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ မိနစ္ ၃၀
ခန္႔ၾကာျမွင့္မည္ျဖစ္ၿပီးေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းအခ်က္အလက္ ၄၁ ခုကို
ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို မိမိတို႔
ေရာက္႐ွိရာ အရပ္ေဒသတြင္ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိဘျပည္သူ
မ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူခ်ိန္တြင္ မိမိေရာက္႐ွိေနသည့္
အရပ္ေဒသကို မွတ္သားထားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒျဖင့္ အျပည့္အဝအကာ
ကြယ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံလိုင္မ်ားမွတစ္ဆင့္
အသိေပးထားသည္။

Read More>>http://ift.tt/1ekxrC6

via Chin World’s Facebook Wall http://ift.tt/1ekxqy6

ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ မတူဖိုရမ္ က်င္းပမည္

ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ မတူလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဖိုရမ္တခုကို လာမယ့္လပိုင္းအတြင္း က်င္းပဖို႔ ရွိေန ပါတယ္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ[…]

via DVB | DVB http://ift.tt/NEbs28

ဖလမ္း၌ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေျမစိုက္ ပိုစတာစိုက္ထူပြဲက်င္…

ဖလမ္း၌ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေျမစိုက္ ပိုစတာစိုက္ထူပြဲက်င္းပ
===================================

ဖလမ္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းသည္ အမ်ားျပည္သူဘ၀ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို ျပည္သူမ်ားသိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ကာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာေစေရးရည္႐ြယ္လ်က္ အဆိုပါ ေျမစိုက္ပိုစတာစိုက္ထူပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ဖလမ္းၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ထီးရိပ္ေရွ႕၌ က်င္းပရာ ဖလမ္းခ႐ိုင္ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာ္မတီဥကၠဌ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးစိုးတင့္၊ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန ဖလမ္းခ႐ိုင္ ဦးစီးဌာနမႉး လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးကိုကိုႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးလာလ္တင္မန္းတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး ပိုစတာစိုက္ထူပြဲသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား သန္ေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးဆိုင္ရာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ကို ျဖန္႔ေ၀ေပး ေၾကာင္း သိရသည္။

via MOI Webportal Myanmar’s Facebook Wall http://ift.tt/1dgTc5k