ခ်င္းႏုိင္ငံေရးသမုိင္း (၂)

ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အျခားေသာ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားနည္းတူ လူမႈေရးစနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ရင္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း က်င့္သံုးလာခဲ့သည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲ ေသခ်ာပါသည္၊ တိဘက္ ကုန္းျပင္ျမင့္ တြင္ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္း အတန္ျမင့္မားခဲ့ရကား ထိုအခ်ိန္တြင္...

ခ်င္းပါတီ၏ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွအခ်က္အလက္ေထာက္ပံ့မႈအားနည္း…

ခ်င္းပါတီ၏ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွအခ်က္အလက္ေထာက္ပံ့မႈအားနည္း ဆလိုင္းဟုန္းထြန္းေဂ-ေနျပည္ေတာ္ ==================================== ခ်င္းပါတီ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွ အဆိုတင္သြင္းရန္လုိအပ္သည့္အခ်က္ အလက္မ်ားေထာက္ပံမႈ အားနည္းၿပီး လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အမတ္မ်ားကိုယ္တိုင္ အကူအညီေတာင္းမွ အဆင္ေျပေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၏ ထန္တလန္မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚဇာတလဲမ္း ကေျပာၾကားလုိက္သည္။...

ခ်င္းပါတီ၏ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွအခ်က္အလက္ေထာက္ပံ့မႈအားနည္း…

ခ်င္းပါတီ၏ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွအခ်က္အလက္ေထာက္ပံ့မႈအားနည္း ဆလိုင္းဟုန္းထြန္းေဂ-ေနျပည္ေတာ္ ==================================== ခ်င္းပါတီ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား မိခင္ပါတီမွ အဆိုတင္သြင္းရန္လုိအပ္သည့္အခ်က္ အလက္မ်ားေထာက္ပံမႈ အားနည္းၿပီး လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အမတ္မ်ားကိုယ္တိုင္ အကူအညီေတာင္းမွ အဆင္ေျပေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၏ ထန္တလန္မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚဇာတလဲမ္း ကေျပာၾကားလုိက္သည္။...

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွ…

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွပါတီမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ ဟုဆို ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး-ရန္ကုန္ ================================== “ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္တဲ့ေနရာ စရွိကတည္းက ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုခ်ိန္မွာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရင္လည္း အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မယ့္...

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွ…

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွပါတီမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ ဟုဆို ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး-ရန္ကုန္ ================================== “ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္တဲ့ေနရာ စရွိကတည္းက ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုခ်ိန္မွာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရင္လည္း အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မယ့္...

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွ…

လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လစ္လပ္ေနရာႏွစ္ခု အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွပါတီမ်ားအဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ ဟုဆို ဆလိုင္းေက်ာ္မိုး-ရန္ကုန္ ================================== “ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လစ္လပ္တဲ့ေနရာ စရွိကတည္းက ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုခ်ိန္မွာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရင္လည္း အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မယ့္...

အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာ…

အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းအနည္းငယ္သာ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏုိင္ ခ်ယ္ရီထုိက္-ရန္ကုန္ ==================================== ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရထားသည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္ အနည္းငယ္ကိုသာအေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး...

ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လူထုမ်ားအား CNACC ေတြ႔ဆံုေန

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ(CNACC)သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ လူထုေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီသည္ သန္းေခါင္စားရင္း ေကာက္ခံခ်ိန္ အလြန္နီးကပ္ေနသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျဖန္႔ေ၀စာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဗီႏုိင္းပံုမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ျဖန္႔ေ၀ေနၾကသည္။...

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ အလွည့္က်အဓိပတိေကာင္စီဥကၠဌ ပူးကိပ္ခိုလ်န္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း…

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ အလွည့္က်အဓိပတိေကာင္စီဥကၠဌ ပူးကိပ္ခိုလ်န္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း-ဆလုိင္းဟုန္းထြန္းေဂ ====================================== ေမး။ ။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တာ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္၀န္း က်င္ရွိၿပီဆိုေတာ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနနဲ႕ ခ်င္းျပည္နဲ႕ ခ်င္းလူထု အတြက္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ၿပီလဲ။ ဘာေတြလုိအပ္ေနေသးတယ္ထင္လဲ။...

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၅၅ ကြက္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္ မန္…

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၅၅ ကြက္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္ မန္ကိန္း-ဟားခါး ========================================= ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားမွာ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ၈၅ခု ၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ၁၁၄ခု ၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္...

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၅၅ ကြက္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္ မန္…

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း စာရင္းေကာက္ကြက္ ၉၅၅ ကြက္ျဖင့္ ေကာက္ယူမည္ မန္ကိန္း-ဟားခါး ========================================= ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ကြက္မ်ားမွာ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ၈၅ခု ၊ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ၁၁၄ခု ၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္...

က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆလိုင္းဟုန္းထြန္းေဂ =…

က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆလိုင္းဟုန္းထြန္းေဂ ================================ ထန္တလန္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚဇာတလဲမ္းကမိမိမဲဆႏၵနယ္ အတြင္း ေငြေပးေ၀မႈႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီယခုကဲ့သို႕ရွင္းျပသည္။“ေက်းရြာ ေတြကလာေရာက္ၿပီး လုိအပ္ခ်က္ေတြကိုလာတင္ျပတယ္။ လာတင္ တဲ့အတိုင္းပိုက္ဆံေတာ့မထုတ္ေပးဘူး။ လာတင္ျပတဲ့အေပၚအေသ အခ်ာစိစစ္ၿပီးေတာ့ ထုတ္ေပးတယ္။ အဲဒီအားလံုးကလာတင္ျပေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ကမရရင္စိတ္မေကာင္းၾကဘူး။သူတို႕အားလံုးကို...

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျမန္ဆံးုၿမိဳ႕အျဖစ္ မင္းတပ္ၿမိဳ…

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျမန္ဆံးုၿမိဳ႕အျဖစ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကိုေရြးခ်ယ္ ေဒါသ္သဲ-ရန္ကုန္ =================================== ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၉)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအျမန္ဆံုးၿမိဳ႕အျဖစ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။“ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းေတြရိွတယ္။...

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်င္းလူမႈဒုကၡကူညီ

လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီး၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ျမတ္အုန္းခင္ သည္ ခ်င္းလူမႈဒုကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၀၁ . ၃၃ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ via Burma News International |...

ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွဳ တိုးလာ ။

ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွဳ တိုးလာ ။ ခ်င္းျပည္နယ္က ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွဳ အေျခအေနမၾကာေသးခင္ နွစ္ပိုင္းေတြ အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမွဳ တိုးလာ via BBC Burmese’s Facebook Wall http://ift.tt/1od3xnS

ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ မတူဖိုရမ္ က်င္းပမည္

ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ မတူလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဖိုရမ္တခုကို လာမယ့္လပိုင္းအတြင္း က်င္းပဖို႔ ရွိေန ပါတယ္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ via DVB | DVB http://ift.tt/NEbs28

ဖလမ္း၌ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေျမစိုက္ ပိုစတာစိုက္ထူပြဲက်င္…

ဖလမ္း၌ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေျမစိုက္ ပိုစတာစိုက္ထူပြဲက်င္းပ =================================== ဖလမ္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းသည္ အမ်ားျပည္သူဘ၀...