အစိုးရ အကူးအေျပာင္းတြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ေျမဂရန္ ၂၃၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းမည္မဟုတ္

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ။              ။ ၂၀၁၅ – ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ေျမကြက္ ဂရန္ ၂၃၂ ခုကို လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက လႊတ္ေတာ္ တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္၏ ေျမဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး မသင့္ေတာ္သည့္ အေနအထားမ်ား ေတြ႔ရိွပါက ဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ မရိွ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေျမကြက္ ဂရန္ ၂၃၂ ခုသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳညႊန္ၾကားခ်က္မႈအရ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူး၀န္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

" အဲ့ဒါေတြဟာ အရင္တုန္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံုး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ အညီ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ ၂၃၂ ကြက္စလံုးေတာ့ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ အစီအစဥ္မရိွပါဘူး" ဟု ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း ခ်ထားေပးသည့္ ေျမဂရန္မ်ားကို ျပန္စစ္ေဆးရာတြင္ မသမာမႈမ်ား ေတြ႔ရိွရျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တြင္ ျပန္လုပ္သင့္သည့္အတြက္ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေနဘုန္းလတ္က လႊတ္ေတာ္အၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု စဥ္ ေျပာသည္။

"ဒီ ၂၃၂ ကြက္မွာ ေဘာလံုးကြင္းေတြလည္း ပါသြားႏိုင္တယ္ ၊ ပန္းၿခံေတြလည္း ပါသြားႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီစစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပါဆိုေတာ့လည္း အဲ့ဒါလည္း ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး မေျပာ သြား ဘူး" ဟု ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာသည္။

သို႔ေပမယ့္ အဆိုပါေျမကြက္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အျငင္းပြား မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ျပန္လည္စီစစ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/2ekDqhM http://ift.tt/1nfHMox

အစိုးရ အကူးအေျပာင္းတြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ေျမဂရန္ ၂၃၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းမည္မဟုတ္

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ။              ။ ၂၀၁၅ – ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ေျမကြက္ ဂရန္ ၂၃၂ ခုကို လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက လႊတ္ေတာ္ တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္၏ ေျမဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး မသင့္ေတာ္သည့္ အေနအထားမ်ား ေတြ႔ရိွပါက ဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ မရိွ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေျမကြက္ ဂရန္ ၂၃၂ ခုသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳညႊန္ၾကားခ်က္မႈအရ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူး၀န္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

" အဲ့ဒါေတြဟာ အရင္တုန္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံုး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ အညီ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ ၂၃၂ ကြက္စလံုးေတာ့ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ အစီအစဥ္မရိွပါဘူး" ဟု ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း ခ်ထားေပးသည့္ ေျမဂရန္မ်ားကို ျပန္စစ္ေဆးရာတြင္ မသမာမႈမ်ား ေတြ႔ရိွရျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တြင္ ျပန္လုပ္သင့္သည့္အတြက္ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေနဘုန္းလတ္က လႊတ္ေတာ္အၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု စဥ္ ေျပာသည္။

"ဒီ ၂၃၂ ကြက္မွာ ေဘာလံုးကြင္းေတြလည္း ပါသြားႏိုင္တယ္ ၊ ပန္းၿခံေတြလည္း ပါသြားႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီစစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပါဆိုေတာ့လည္း အဲ့ဒါလည္း ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး မေျပာ သြား ဘူး" ဟု ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာသည္။

သို႔ေပမယ့္ အဆိုပါေျမကြက္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အျငင္းပြား မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ျပန္လည္စီစစ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/2ekDqhM http://ift.tt/1nfHMox

အစိုးရ အကူးအေျပာင္းတြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ေျမဂရန္ ၂၃၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းမည္မဟုတ္

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ။              ။ ၂၀၁၅ – ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ေျမကြက္ ဂရန္ ၂၃၂ ခုကို လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက လႊတ္ေတာ္ တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္၏ ေျမဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး မသင့္ေတာ္သည့္ အေနအထားမ်ား ေတြ႔ရိွပါက ဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ မရိွ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေျမကြက္ ဂရန္ ၂၃၂ ခုသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳညႊန္ၾကားခ်က္မႈအရ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူး၀န္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

" အဲ့ဒါေတြဟာ အရင္တုန္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံုး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ အညီ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ ၂၃၂ ကြက္စလံုးေတာ့ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ အစီအစဥ္မရိွပါဘူး" ဟု ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း ခ်ထားေပးသည့္ ေျမဂရန္မ်ားကို ျပန္စစ္ေဆးရာတြင္ မသမာမႈမ်ား ေတြ႔ရိွရျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တြင္ ျပန္လုပ္သင့္သည့္အတြက္ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေနဘုန္းလတ္က လႊတ္ေတာ္အၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု စဥ္ ေျပာသည္။

"ဒီ ၂၃၂ ကြက္မွာ ေဘာလံုးကြင္းေတြလည္း ပါသြားႏိုင္တယ္ ၊ ပန္းၿခံေတြလည္း ပါသြားႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီစစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပါဆိုေတာ့လည္း အဲ့ဒါလည္း ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး မေျပာ သြား ဘူး" ဟု ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာသည္။

သို႔ေပမယ့္ အဆိုပါေျမကြက္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အျငင္းပြား မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ျပန္လည္စီစစ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/2ekDqhM http://ift.tt/1nfHMox

အစိုးရ အကူးအေျပာင္းတြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ေျမဂရန္ ၂၃၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းမည္မဟုတ္

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ။              ။ ၂၀၁၅ – ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ေျမကြက္ ဂရန္ ၂၃၂ ခုကို လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက လႊတ္ေတာ္ တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္၏ ေျမဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး မသင့္ေတာ္သည့္ အေနအထားမ်ား ေတြ႔ရိွပါက ဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ မရိွ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေျမကြက္ ဂရန္ ၂၃၂ ခုသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳညႊန္ၾကားခ်က္မႈအရ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူး၀န္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

" အဲ့ဒါေတြဟာ အရင္တုန္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံုး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ အညီ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ ၂၃၂ ကြက္စလံုးေတာ့ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ အစီအစဥ္မရိွပါဘူး" ဟု ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း ခ်ထားေပးသည့္ ေျမဂရန္မ်ားကို ျပန္စစ္ေဆးရာတြင္ မသမာမႈမ်ား ေတြ႔ရိွရျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တြင္ ျပန္လုပ္သင့္သည့္အတြက္ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေနဘုန္းလတ္က လႊတ္ေတာ္အၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု စဥ္ ေျပာသည္။

"ဒီ ၂၃၂ ကြက္မွာ ေဘာလံုးကြင္းေတြလည္း ပါသြားႏိုင္တယ္ ၊ ပန္းၿခံေတြလည္း ပါသြားႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီစစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပါဆိုေတာ့လည္း အဲ့ဒါလည္း ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး မေျပာ သြား ဘူး" ဟု ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာသည္။

သို႔ေပမယ့္ အဆိုပါေျမကြက္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အျငင္းပြား မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ျပန္လည္စီစစ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/2ekDqhM http://ift.tt/1nfHMox

အစိုးရ အကူးအေျပာင္းတြင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ေျမဂရန္ ၂၃၀ ေက်ာ္ကို ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းမည္မဟုတ္

ရန္ကုန္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ။              ။ ၂၀၁၅ – ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ေျမကြက္ ဂရန္ ၂၃၂ ခုကို လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စုိးက လႊတ္ေတာ္ တြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဘုန္းလတ္၏ ေျမဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး မသင့္ေတာ္သည့္ အေနအထားမ်ား ေတြ႔ရိွပါက ဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ မရိွ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေျမကြက္ ဂရန္ ၂၃၂ ခုသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီရဲ႕ ခြင့္ျပဳညႊန္ၾကားခ်က္မႈအရ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူး၀န္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

" အဲ့ဒါေတြဟာ အရင္တုန္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရဲ႕ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံုး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ အညီ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ ၂၃၂ ကြက္စလံုးေတာ့ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးဖို႔ အစီအစဥ္မရိွပါဘူး" ဟု ဦးေမာင္ ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။

မႏၱေလးတိုင္းအတြင္း ခ်ထားေပးသည့္ ေျမဂရန္မ်ားကို ျပန္စစ္ေဆးရာတြင္ မသမာမႈမ်ား ေတြ႔ရိွရျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ တြင္ ျပန္လုပ္သင့္သည့္အတြက္ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေနဘုန္းလတ္က လႊတ္ေတာ္အၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု စဥ္ ေျပာသည္။

"ဒီ ၂၃၂ ကြက္မွာ ေဘာလံုးကြင္းေတြလည္း ပါသြားႏိုင္တယ္ ၊ ပန္းၿခံေတြလည္း ပါသြားႏိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စီစစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးပါဆိုေတာ့လည္း အဲ့ဒါလည္း ေပးမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး မေျပာ သြား ဘူး" ဟု ဦးေနဘုန္းလတ္က ေျပာသည္။

သို႔ေပမယ့္ အဆိုပါေျမကြက္မ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အျငင္းပြား မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ျပန္လည္စီစစ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

via မဇၩိမ မာလ္တီမီဒီယာ http://ift.tt/2ekDqhM http://ift.tt/1nfHMox

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေျမယာ အျငင္းပြားမႈ ၅ ေထာင္ခန္႔ရွိ

လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမွဳ၊ ေျမယာအျငင္းပြားမွဳေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံ တိုင္ၾကားစာ ၅ ေထာင္ခန္႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး အဲဒီတိုင္ၾကား စာေတြကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျပန္လည္စိစစ္ဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက မေန႔က ညႊန္ၾကားလိုက္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ေရးသားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံ ျပန္လည္တင္ျပဖို႔ ညႊန္ၾကားထားတာျဖစ္တယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္က တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာပါတယ္။

"၅၀၀၀ ေလာက္ရွိတယ္ case က။ အဲဒီ ၅၀၀၀ ေလာက္ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပန္ၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြျပန္ေပးမယ္ဆိုၿပီး အဲဒီမွတ္ခ်က္နဲ႔အရပဲ သူဆက္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး အဲဒါေလးညိွႏွဳိင္းအစည္းေဝးလုပ္တယ္။ အျမန္ဆံုးျပန္လုပ္ေပးပါ ဆိုၿပီး သူကခ်ေပးလိုက္တဲ့သေဘာပါ" လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် က ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ေဒသခံေတြရဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ေက်း ရြာနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးက ေျမယာစိစစ္ေရးေကာ္မတီထံ ေပးပို႔ထားၿပီး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က စစ္ ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ေအာက္တိုဘာလေနာက္ဆံုးထား ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ထံ ျပန္လည္ တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီတင္ျပခ်က္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းေရးသားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ဒုတိယသမၼတ ၂ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္တဲ့ လယ္ယာေျမနဲ႔အျခားေျမမ်ားျပန္လည္စိစစ္ေဆးေရးဗဟိုေကာ္မတီထံ တင္ျပၿပီး လယ္ယာေျမအမွဳေတြကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/2cwFQYG http://www.rfa.org

အင္းမတုုိက္နယ္ ေျမသိမ္းသတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈ သတင္းသမား ၂ ဦးႏွင့္ ေတာင္သူ ၁ ဦးကုုိ ေငြဒဏ္ ၂၀၀၀၀ စီခ်မွတ္

ေျမသိမ္းမႈ

ပုုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဲခံရၿပီး ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ခံရေသာ သတင္းသမား ၂ ဦးႏွင့္ ေတာင္သူ ၁ ဦးကုုိ သဲကုုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုုံးတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။(ဓာတ္ပုုံ-ေကာင္းျမတ္မင္း/ဧရာ၀တီ)

ပဲခူးတုိင္း၊ ျပည္ခရုိင္၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္  အင္းမတုိက္နယ္အတြင္း သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေရးသားခဲ့သည့္ The Ladies ဂ်ာနယ္မွ နယ္ေျမခံသတင္းေထာက္ ေမာင္မဲ(ျပည္)၊ သတင္းအယ္ဒီတာ ကုိစုိင္းစိုင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရသူ ေတာင္သူဦးၿပဳံးခ်ိဳတုိ႔ကုုိ   ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး(အၿငိမ္းစား) ဦးခင္ေမာင္ ဝင္း က  အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ၿပီး သဲကုုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုုံးက ဒဏ္ေငြ ၂၀၀၀၀ စီေပးေဆာင္ ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အဆုုိပါအမႈကုုိ  တရားရုုံးတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္ ရုံးခ်ိန္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အမႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္  ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဟုဆုိကာ သတင္းသမား ၂ ဦးႏွင့္ ေတာင္သူ တဦးလွ်င္ ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀၀ စီေပးေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ မေပးေဆာင္ႏုိင္ပါက အလုပ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လစီက်ခံရန္ ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚစုိးမာေအးက “ အမႈတြဲမွာပါတဲ့ သက္ေသခံခ်က္ေတြရယ္၊ တရားလုိရဲ့ လုိျပ သက္ ေသ ခံခ်က္ေတြရဲ့ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္ေတြရယ္၊ ဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့မွ က်မဒီအမႈကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ သုံး သပ္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ ၾကာသြားတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ တြဲဘက္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ေျပာင္းကာမွ က်မ ဆီကုိအမႈက ေရာက္လာတာ။ သူတုိ႔ရဲ့အမႈတြဲထဲမွာၾကည့္လုိက္ေတာ့ အထက္တရားရုံးေတြကုိ ၾကားျဖတ္ အမိန္႔ ေတြအေပၚမွာ မေက်နပ္လုိ႔ အယူခံျပင္ဆင္ေတြတက္ရင္း တက္ရင္းနဲ႔ ၾကာသြားတာ” ဟု ေျပာသည္။

ျပည္သူလူထုသိသင့္သိထုိက္သည့္ သတင္းမ်ားကုိေရးသားေဖၚျပရျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုဂၢဳိလ္နစ္နာေစလုိသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားေဖၚျပျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ယခင္ The Ladies ဂ်ာနယ္ သတင္းအယ္ဒီတာ ကုိစုိင္းစုိင္းက ေျပာသည္။

“ တရားရုံးရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ နည္းနည္း ေစာဒက တက္စရာရွိတာေပါ့။ မီဒီယာကုုိ ပုုဒ္မ  ၅၀၀ နဲ႔စြဲတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔က သူကိုပုဂၢိဳလ္ေရးအရတုိက္ခုိက္တာလည္းမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔နားလည္ထားတဲ့ပုဒ္မ ၅၀၀ ဆုိတာက တကယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္တယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ အမ်ားျပည္သူ သိေစခ်င္တဲ့အမွန္တရား အတြက္ဆုိရင္ အျပစ္မရွိဘူး။ အခုလုိမ်ိဳး ဒဏ္ေငြခ်လုိက္တာ ရႈံးတယ္လုိ႔ေတာ့ေျပာလုိ႔ရတယ္။ မမွန္ဘူး လုိ႔ေတာ့ ထင္တာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ မေျပာလိုေတာ့ပါဘူး။” ဟု သတင္းအယ္ဒီတာကုိစုိင္းစိုင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆုံး အပတ္ထုတ္ အမွတ္စဥ္ Vol.1.N0(81) တြင္ “သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အၿငိမ္းစား ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးတဦး လယ္ေျမမ်ားသိမ္းယူ၊ ေလယာဥ္ကြင္းမေဆာက္ဘဲ အကြက္ရုိက္ေရာင္းစားေန” ဆိုသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း)ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက သတင္းအယ္ဒီတာ၊ သတင္းေထာက္ႏွင့္ သတင္းေျဖၾကားသူ ေတာင္သူတုိ႔ကုုိ တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

The post အင္းမတုုိက္နယ္ ေျမသိမ္းသတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈ သတင္းသမား ၂ ဦးႏွင့္ ေတာင္သူ ၁ ဦးကုုိ ေငြဒဏ္ ၂၀၀၀၀ စီခ်မွတ္ appeared first on ဧရာ၀တီ.

via ဧရာ၀တီ http://ift.tt/29OYcoU http://ift.tt/1OYtTeJ

အင္းမတုုိက္နယ္ ေျမသိမ္းသတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈ သတင္းသမား ၂ ဦးႏွင့္ ေတာင္သူ ၁ ဦးကုုိ ေငြဒဏ္ ၂၀၀၀၀ စီခ်မွတ္

ေျမသိမ္းမႈ

ပုုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဲခံရၿပီး ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ခံရေသာ သတင္းသမား ၂ ဦးႏွင့္ ေတာင္သူ ၁ ဦးကုုိ သဲကုုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုုံးတြင္ ေတြ႕ရစဥ္။(ဓာတ္ပုုံ-ေကာင္းျမတ္မင္း/ဧရာ၀တီ)

ပဲခူးတုိင္း၊ ျပည္ခရုိင္၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္  အင္းမတုိက္နယ္အတြင္း သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေရးသားခဲ့သည့္ The Ladies ဂ်ာနယ္မွ နယ္ေျမခံသတင္းေထာက္ ေမာင္မဲ(ျပည္)၊ သတင္းအယ္ဒီတာ ကုိစုိင္းစိုင္းႏွင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရသူ ေတာင္သူဦးၿပဳံးခ်ိဳတုိ႔ကုုိ   ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး(အၿငိမ္းစား) ဦးခင္ေမာင္ ဝင္း က  အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ၿပီး သဲကုုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားရုုံးက ဒဏ္ေငြ ၂၀၀၀၀ စီေပးေဆာင္ ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ အဆုုိပါအမႈကုုိ  တရားရုုံးတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ ၂ ႏွစ္ခြဲ ေက်ာ္ ရုံးခ်ိန္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အမႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးေနာက္  ျပစ္မႈထင္ရွားသည္ဟုဆုိကာ သတင္းသမား ၂ ဦးႏွင့္ ေတာင္သူ တဦးလွ်င္ ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀၀ စီေပးေဆာင္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ မေပးေဆာင္ႏုိင္ပါက အလုပ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လစီက်ခံရန္ ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ေဒၚစုိးမာေအးက “ အမႈတြဲမွာပါတဲ့ သက္ေသခံခ်က္ေတြရယ္၊ တရားလုိရဲ့ လုိျပ သက္ ေသ ခံခ်က္ေတြရဲ့ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္ေတြရယ္၊ ဥပေဒနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့မွ က်မဒီအမႈကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ သုံး သပ္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ ၾကာသြားတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ တြဲဘက္ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ေျပာင္းကာမွ က်မ ဆီကုိအမႈက ေရာက္လာတာ။ သူတုိ႔ရဲ့အမႈတြဲထဲမွာၾကည့္လုိက္ေတာ့ အထက္တရားရုံးေတြကုိ ၾကားျဖတ္ အမိန္႔ ေတြအေပၚမွာ မေက်နပ္လုိ႔ အယူခံျပင္ဆင္ေတြတက္ရင္း တက္ရင္းနဲ႔ ၾကာသြားတာ” ဟု ေျပာသည္။

ျပည္သူလူထုသိသင့္သိထုိက္သည့္ သတင္းမ်ားကုိေရးသားေဖၚျပရျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုဂၢဳိလ္နစ္နာေစလုိသည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားေဖၚျပျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ယခင္ The Ladies ဂ်ာနယ္ သတင္းအယ္ဒီတာ ကုိစုိင္းစုိင္းက ေျပာသည္။

“ တရားရုံးရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ နည္းနည္း ေစာဒက တက္စရာရွိတာေပါ့။ မီဒီယာကုုိ ပုုဒ္မ  ၅၀၀ နဲ႔စြဲတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔က သူကိုပုဂၢိဳလ္ေရးအရတုိက္ခုိက္တာလည္းမဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔နားလည္ထားတဲ့ပုဒ္မ ၅၀၀ ဆုိတာက တကယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္တယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ အမ်ားျပည္သူ သိေစခ်င္တဲ့အမွန္တရား အတြက္ဆုိရင္ အျပစ္မရွိဘူး။ အခုလုိမ်ိဳး ဒဏ္ေငြခ်လုိက္တာ ရႈံးတယ္လုိ႔ေတာ့ေျပာလုိ႔ရတယ္။ မမွန္ဘူး လုိ႔ေတာ့ ထင္တာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ မေျပာလိုေတာ့ပါဘူး။” ဟု သတင္းအယ္ဒီတာကုိစုိင္းစိုင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ေနာက္ဆုံး အပတ္ထုတ္ အမွတ္စဥ္ Vol.1.N0(81) တြင္ “သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အၿငိမ္းစား ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးတဦး လယ္ေျမမ်ားသိမ္းယူ၊ ေလယာဥ္ကြင္းမေဆာက္ဘဲ အကြက္ရုိက္ေရာင္းစားေန” ဆိုသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း)ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက သတင္းအယ္ဒီတာ၊ သတင္းေထာက္ႏွင့္ သတင္းေျဖၾကားသူ ေတာင္သူတုိ႔ကုုိ တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

The post အင္းမတုုိက္နယ္ ေျမသိမ္းသတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈ သတင္းသမား ၂ ဦးႏွင့္ ေတာင္သူ ၁ ဦးကုုိ ေငြဒဏ္ ၂၀၀၀၀ စီခ်မွတ္ appeared first on ဧရာ၀တီ.

via ဧရာ၀တီ http://ift.tt/29OYcoU http://ift.tt/1OYtTeJ

စစ္တပ္သိမ္းေျမ ဧက ၄ ေသာင္း ျပန္ေပးမယ္

ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သိမ္းယူထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြထဲက ဧက ၄ ေသာင္းေက်ာ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ က ေဒသခံေတာင္သူေတြထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႔အတြက္ စိစစ္ေနပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက စြန္႔လႊတ္ခဲ့ေပမယ့္ ေတာင္သူေတြ ျပန္မရေသး တာေၾကာင့္ စနစ္တက် ျပန္ေပးဖို႔ စီစဥ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးညြန္႔လြင္ က ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အသံုးမျပဳေတာ့ တဲ့ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမဧကေတြ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕ေတြကျပန္ရၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕ေတြကျပန္ မရတာရွိပါတယ္၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမရေသးတာေပါ့ဗ်ာ၊ အဲ့လိုျဖစ္ေနတာကို က်ေနာ္တို႔ကျပန္လည္စိစစ္ ၿပီးေတာ့ တကယ္သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ မူလပိုင္ရွင္ေတြထံကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရာက္ဖို႔ အတြက္ ေျမစာရင္းနဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနတို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ စိစစ္ေန ပါတယ္"

လယ္ယာေျမျပန္လည္အပ္နွံပြဲကို လာမယ့္သီတင္းပတ္အတြင္း က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေျမဧက ၄ ေသာင္းေက်ာ္ဟာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲ က်န္ေနတဲ့ ေျမေတြျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္ က ေျမယာအျငင္းပြားမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ ျပန္မေပးႏုိင္ေသးတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ၀န္ႀကီး ဦးစိုးညြန္႔လြင္ က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ လယ္ယာေျမဧက ၁၅၀၀ ခန္ကိုလည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ထပ္မံစြန္႔လႊတ္လိုက္တာေၾကာင့္ အဲ့ဒီေျမေတြကိုပါ မူလပိုင္ရွင္ေတြထံ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/29fTsq4 http://www.rfa.org

ျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ အစိုးရႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားက သိမ္းထားေသာေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲ ဒုသမၼတ တက္ေရာက္

ေတာင္သူမ်ားသို႔ သိမ္းဆည္းေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲတြင္ ဒုသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက လယ္သမားမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု−MOI)

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို မူလ ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပး အပ္ပဲြသုိ႔ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္ လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ သည္။

 ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး မအူပင္ႏွင့္ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္အတြင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယုဇနလုပ္ ငန္းပိုင္ကုမၸဏီမ်ားက ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္သည့္ လယ္ယာမ်ားအား မူလ ေတာင္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည္။

အဆုိပါပဲြတြင္ ပန္းတေနာ္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ က်န္ေျမ ၃,၁၆၆ ဧကကို မူလပိုင္ ရွင္ ေတာင္သူလယ္သမား ၂၅၂ ဦးႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ဖ်ာပံု ၿမိဳ႕နယ္ သီးျခားစြန္႔လႊတ္သည့္ ႏုိင္ငံပိုင္ေျမ ၃,၂၆၈ ဧကကို မူလ ပိုင္ရွင္ ၇၂ ဦးထံ ျပန္လည္ေပး အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုသမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


မူလက သိမ္းဆည္းထားၿပီးမွ အသံုးမျပဳေတာ့၍ ျပန္လည္စြန္႔ လႊတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မူလပိုင္ရွင္ထံ ျမန္ျမန္ေရာက္ပါက ျမန္ျမန္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္၍ စိုက္ပ်ိဳးရာသီအမီ အျမန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏုိင္ေရး အစိုးရက ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ဒုသမၼတက လယ္ေျမသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ လယ္သမားမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း ေၾကာင့္ လယ္မဲ့၊ ယာမဲ့မ်ား ေက်း လက္ေဒသကုိ စြန္႔ခြာသြားမႈမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္မႈမ်ား၊ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ ေနမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့ က်လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

via 7 Days News http://ift.tt/28V5Rz9 http://ift.tt/1Vus636

ေပြးေကာက္ စီမံကိန္းမွ ပိုလွ်ံေျမ ဧက ၅၀ ေက်ာ္ ျပန္ေပးမည္မဟုတ္

မႏၱေလးတိုင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေပြးေကာက္ေရလႊဲဆည္စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းယူထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ ထဲက ပိုလွ်ံေျမဧက ၅၀ ေက်ာ္ကို ေတာင္သူေတြထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႔ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ မႏၱေလးတုိင္းလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းက ေပြးေကာက္ေရလဲႊဆည္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္း ထားတဲ့အတြက္ ပိုလွ်ံေနတဲ့ေျမေတြကို ေတာင္သူေတြထံ လဲႊေျပာင္းေပးဖို႔ ေမးျမန္းရာမွာ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

"ေရတိမ္တားနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ အခန္းအေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း ရန္ပံုေငြရရွိပါက ေပြးေကာက္ေရလႊဲဆည္စီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ စီမံကိန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ စီမံကိန္းအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရန္ပံုေငြ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက ဆက္လက္အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါတယ္"

အဲ့ဒီစီမံကိန္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ရပ္ဆိုင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

မူလေျမပိုင္ရွင္ ေတာင္သူေတြက အဲဒီစီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ေနၾကသလို သိမ္းယူခံထားရတဲ့ သူတို႔ရဲ့ လယ္ယာေျမေတြမွာ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္လိုေနၾကတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္း က ေျပာပါတယ္။

အဲ့ဒီလယ္ယာေျမေတြအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးနစ္နာေၾကးေတြကိုေတာ့ စီမံကိန္းစတင္ကတည္းက  ေပးေလ်ာ္ ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/21iWjTG http://www.rfa.org

ဒုကၡသည္ေတြကုိ သိမ္းထားေျမ ျပန္ေပးေရး ေဆြးေႏြး

စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရတဲ့ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြရဲ့ ေျမေနရာေတြ သိမ္းယူခံရတာေတြ ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္အေရးကူညီေပးေနတဲ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ က ေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit park view ဟိုတယ္မွာက်င္းပတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ စစ္ပဲြေတြေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး သူေတြ ေျမယာျပန္လည္ရရွိေရး ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ကရင္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ လူမႈကြန္ရက္က ကိုအဲလက္စ္ က ေျပာပါတယ္။

ကရင္၊ မြန္၊ ကရင္နီ စတဲ့ ေဒသေတြမွာ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးလာၾကရတဲ့ ဒုကၡသည္ တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္ေလာက္ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အရင္က သူတို႔ပိုင္တဲ့ေျမေပၚမွာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကေပမယ့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အေထာက္အထားေတြ မရွိၾကဘဲ လက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြက သိမ္းယူထား တာေတြ ရွိေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြဟာ သူတို႔ေျမယာျပန္လည္ပိုင္ဆိုင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေဒသခံ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာန႔ဲ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္တို႔ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြနဲ႔ ျပန္လည္ရရွိဖို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပဲြကို ကခ်င္၊ ကယား၊ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔က အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၂၅ ဖြဲ႔တို႕က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/1VMAGeT http://www.rfa.org

ေျဖရွင္းရမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ေျမယာျပႆနာ

ေမ ၂၉၊ ၂၀၁၆ – ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆုိရင္၊ အရင္အစိုးရေတြလက္ထက္ တိုင္းရင္းသားေျမယာေတြကို အတင္းၾကပ္သိမ္းယူခဲ့တဲ့ ေျမယာပဋိပကၡေတြကို အရင္ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုမယ္လုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာအေရး လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေနသူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

via VOA News: ျမန္မာသတင္း http://ift.tt/25sdIML http://ift.tt/Tf1V41

ေျဖရွင္းရမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ေျမယာျပႆနာ

ေမ ၂၉၊ ၂၀၁၆ – ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ဆုိရင္၊ အရင္အစိုးရေတြလက္ထက္ တိုင္းရင္းသားေျမယာေတြကို အတင္းၾကပ္သိမ္းယူခဲ့တဲ့ ေျမယာပဋိပကၡေတြကို အရင္ ေျဖရွင္းဖို႔ လိုမယ္လုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာအေရး လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေနသူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ဗြီအိုေအကို ေျပာပါတယ္။

via VOA News: ျမန္မာသတင္း http://ift.tt/25sdIML http://ift.tt/Tf1V41

ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူ ေဒါက္ေဘာက္ဂ်ာနဲ႔ VOA

တိုင္းရင္းသားေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေျမယာ ပဋိပကၡေတြအေၾကာင္းနဲ႔ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအေရး အေၾကာင္းအရာေတြကို ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာနဲ႔ ကိုသားညြန္႔ဦး ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ Originally published at – http://ift.tt/1qRYAsw

via VOA Burmese (uploads) on YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CQbhnJc5pQQ https://youtube.com/playlist?list=UUv-YbGueeYCp8_CdjgXQD3A

ေျမယာအေရးလႈပ္ရွားသူ ေဒါက္ေဘာက္ဂ်ာနဲ႔ VOA

တိုင္းရင္းသားေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေျမယာ ပဋိပကၡေတြအေၾကာင္းနဲ႔ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအေရး အေၾကာင္းအရာေတြကို ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာနဲ႔ ကိုသားညြန္႔ဦး ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ Originally published at – http://ift.tt/1qRYAsw

via VOA Burmese (uploads) on YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CQbhnJc5pQQ https://youtube.com/playlist?list=UUv-YbGueeYCp8_CdjgXQD3A

ရန္ကုုန္တြင္ စီးပြားျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကုုိ အေရးယူမည္ဟုုဆုုိ

က်ဴးေက်ာ္

ရန္ကုုန္တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က်ဴးေက်ာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနစဥ္။(ဓာတ္ပုုံ-မ်ဳိးမင္းစိုး/ဧရာ၀တီ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမွန္တကယ္အဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ရန္အိမ္ရာႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကုုိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ယူေရးဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို ေမ ၂၅ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ ရန္ကုုန္တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အထက္ပါအတုုိင္း ေျပာဆိုု လိုုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီေနရာမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲေျပာပါရေစ။ ဒီလူေတြ အျမန္ဆံုးေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္မဆုတ္ရင္ တည္ ဆဲဥပေဒအရ စတင္အေရးယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ တကယ့္ကို အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ေႏြးေထြးတဲ့ ကူညီမႈေတြ ရွိႏုိင္မွာျဖစ္သလုိ ဥပေဒကို လက္တလံုးျခား ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈဟာ အမွန္တရား တခုလုိ ထူ ေထာင္ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသစ္မွာရွိႏုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာပါရေစ ” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားအားလံုးကို “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သုေတသ စီမံ ကိန္း” တရပ္အေနျဖင့္ စနစ္တက် စာရင္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာရင္းေကာက္ယူၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ေနာက္ ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ကို စံုစမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသူဆုိပါက ယင္းတုိ႔၏ ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေပး ႏုိင္ေရး အတြက္ ယာယီ Camp တခုကို ေရႊ႕ထားကာ ေနစရာ၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရွာေဖြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ရွင္းျပသည္။

ယင္းစီမံခ်က္ကို ၄၅ ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟုသိရေသာ္လည္း ယင္းစီမံခ်က္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလႏွင့္ ၿပီးဆံုးမည့္အခ်ိန္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေပ။

ယခုျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းတြင္ စီးပြားရွာမည့္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္အတူ က်ဴးေက်ာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအားလံုးသည္ အၿပီးအျပတ္ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ က်ဴးေက်ာ္သူအားလံုး ကိုလည္း တည္ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ထပ္ေလာင္းသတိေပးသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က “ေပးထားတဲ့ေနရာတုိင္းအားလံုးဟာ သူဘာမွအလကားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမွာသူေနရမယ္။ ဒီကေန ဘ၀ကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ၿပီးရင္ သူ႔ဘ၀ျမင့္မားသြားတဲ့အဆင့္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္က အဆံုးတာ၀န္ယူသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ဘာမွအလကားမရပါဘူး။ အလုပ္လုပ္ရင္ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြ ရွိလာမယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔က တာ၀န္ယူၿပီးရွာေဖြေပးပါမယ္” ဟု ဆုိ္သည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားဆုိရာတြင္ အမွန္တကယ္ေနထုိင္စရာမရွိ၍ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကိုသာဆုိုလုိၿပီး ေျမလုသည့္ကိစၥမ်ား ကိုေတာ့ က်ဴးေက်ာ္ဟုသတ္မွတ္မည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းတုိ႔ကို တည္ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းမ်ားေကာက္ခံသည့္အခ်ိိန္တြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုုင္းအဆင့္ကိုတုိးျမွင့္ထားကာ အေျခအေနမ်ား႐ႈပ္ေထြးေအာင္ဖန္တီးလာႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို အမွန္တကယ္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ ငွားရမ္းျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ပံုစံ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳက်ဴးေက်ာ္ျခင္းဟူ၍ အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးခဲြျခားထားၿပီး စုစုေပါင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူဦးေရ ၄ သိန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း တုိင္းအစုိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ၏ စာရင္းအရ သိရသည္။

The post ရန္ကုုန္တြင္ စီးပြားျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကုုိ အေရးယူမည္ဟုုဆုုိ appeared first on ဧရာ၀တီ.

via ဧရာ၀တီ http://ift.tt/25iP4ya http://ift.tt/1OYtTeJ

ရန္ကုုန္တြင္ စီးပြားျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကုုိ အေရးယူမည္ဟုုဆုုိ

က်ဴးေက်ာ္

ရန္ကုုန္တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း က်ဴးေက်ာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနစဥ္။(ဓာတ္ပုုံ-မ်ဳိးမင္းစိုး/ဧရာ၀တီ)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အမွန္တကယ္အဆင္မေျပသူမ်ားအတြက္ ေနထုိင္ရန္အိမ္ရာႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကုုိ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာက္ယူေရးဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို ေမ ၂၅ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္စဥ္ ရန္ကုုန္တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အထက္ပါအတုုိင္း ေျပာဆိုု လိုုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီေနရာမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲေျပာပါရေစ။ ဒီလူေတြ အျမန္ဆံုးေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္မဆုတ္ရင္ တည္ ဆဲဥပေဒအရ စတင္အေရးယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ တကယ့္ကို အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ေႏြးေထြးတဲ့ ကူညီမႈေတြ ရွိႏုိင္မွာျဖစ္သလုိ ဥပေဒကို လက္တလံုးျခား ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈဟာ အမွန္တရား တခုလုိ ထူ ေထာင္ မယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသစ္မွာရွိႏုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာပါရေစ ” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားအားလံုးကို “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သုေတသ စီမံ ကိန္း” တရပ္အေနျဖင့္ စနစ္တက် စာရင္းေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာရင္းေကာက္ယူၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ေနာက္ ေၾကာင္း ရာဇ၀င္ကို စံုစမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသူဆုိပါက ယင္းတုိ႔၏ ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေပး ႏုိင္ေရး အတြက္ ယာယီ Camp တခုကို ေရႊ႕ထားကာ ေနစရာ၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရွာေဖြေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ရွင္းျပသည္။

ယင္းစီမံခ်က္ကို ၄၅ ရက္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟုသိရေသာ္လည္း ယင္းစီမံခ်က္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလႏွင့္ ၿပီးဆံုးမည့္အခ်ိန္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေပ။

ယခုျပဳလုပ္မည့္ စီမံကိန္းတြင္ စီးပြားရွာမည့္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္အတူ က်ဴးေက်ာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအားလံုးသည္ အၿပီးအျပတ္ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္တြင္ က်ဴးေက်ာ္သူအားလံုး ကိုလည္း တည္ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ထပ္ေလာင္းသတိေပးသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က “ေပးထားတဲ့ေနရာတုိင္းအားလံုးဟာ သူဘာမွအလကားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမွာသူေနရမယ္။ ဒီကေန ဘ၀ကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ၿပီးရင္ သူ႔ဘ၀ျမင့္မားသြားတဲ့အဆင့္အထိ ႏိုင္ငံေတာ္က အဆံုးတာ၀န္ယူသြားမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ဘာမွအလကားမရပါဘူး။ အလုပ္လုပ္ရင္ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြ ရွိလာမယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔က တာ၀န္ယူၿပီးရွာေဖြေပးပါမယ္” ဟု ဆုိ္သည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားဆုိရာတြင္ အမွန္တကယ္ေနထုိင္စရာမရွိ၍ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကိုသာဆုိုလုိၿပီး ေျမလုသည့္ကိစၥမ်ား ကိုေတာ့ က်ဴးေက်ာ္ဟုသတ္မွတ္မည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းတုိ႔ကို တည္ဆဲဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းမ်ားေကာက္ခံသည့္အခ်ိိန္တြင္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုုင္းအဆင့္ကိုတုိးျမွင့္ထားကာ အေျခအေနမ်ား႐ႈပ္ေထြးေအာင္ဖန္တီးလာႏိုင္သည့္ကိစၥမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကို အမွန္တကယ္က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ ငွားရမ္းျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ပံုစံ က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳက်ဴးေက်ာ္ျခင္းဟူ၍ အမ်ိဳးအစား ၅ မ်ိဳးခဲြျခားထားၿပီး စုစုေပါင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူဦးေရ ၄ သိန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း တုိင္းအစုိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ၏ စာရင္းအရ သိရသည္။

The post ရန္ကုုန္တြင္ စီးပြားျဖစ္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကုုိ အေရးယူမည္ဟုုဆုုိ appeared first on ဧရာ၀တီ.

via ဧရာ၀တီ http://ift.tt/25iP4ya http://ift.tt/1OYtTeJ

သိမ္းဆီး ေျမဧက ၂၅ဝဝ အစုိးရက ျပန္ေပးမယ္

စစ္ကိုင္းတုိင္း တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ၀က္တုိးရြာနားက အစိုးရစီမံကိန္းမွာပါတဲ့ ေျမဧက ၄ေထာင္နီးပါးထဲက ဧက၂၅၀၀ ကို ေတာင္သူေတြထံ ေပးအပ္သြားမယ္လို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္း က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီ ၀က္တိုး အစိုးရစီမံကိန္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈမရိွဘဲ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြ အက်ိဳးရိွေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ ရြက္ေပးမလဲလို႔ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ထြန္းက ေမးျမန္းရာမွာ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက အခုလို ေျဖပါတယ္။

"ဝက္တိုး ၁၊ ၂ ၿခံဧရိယာ စုစုေပါင္း ၃၇၂၆ ဧကသည္ မူလနဂိုကတည္းက ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္း ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ဌာနမွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ဧက ၁၂ဝဝ ကိုသာ ဆက္လက္တာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ၂၅၂၆ ဧကကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ျပန္လည္အပ္ႏွံၿပီး လယ္ယူေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္ဆင့္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား တရားဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္"

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေလာက္က ၀က္တုိးစုိက္ကြင္း စီမံကိန္းအတြက္ ဆိုၿပီး ေျမဧက ၄ေထာင္နီးပါး သိမ္းယူခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဲဒီစီမံကိန္းဟာ ဘာေတြ ထုတ္ေနတယ္ဆိုတာ ေဒသခံေတြ မသိရိွေၾကာင္း ဒါေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင္႔ထြန္းက ေဆြးေႏြပါတယ္။

အဲ့ဒီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္ထားရိွမွာျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ေျမဧက ၁၂၀၀ ကို အသံုးျပဳသြား မွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ က်န္တာကို ျပန္ေပးမယ္လို႔ ဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/25mu8tG http://www.rfa.org

သိမ္းဆီး ေျမဧက ၂၅ဝဝ အစုိးရက ျပန္ေပးမယ္

စစ္ကိုင္းတုိင္း တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ၀က္တုိးရြာနားက အစိုးရစီမံကိန္းမွာပါတဲ့ ေျမဧက ၄ေထာင္နီးပါးထဲက ဧက၂၅၀၀ ကို ေတာင္သူေတြထံ ေပးအပ္သြားမယ္လို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္း က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီ ၀က္တိုး အစိုးရစီမံကိန္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈမရိွဘဲ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြ အက်ိဳးရိွေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ ရြက္ေပးမလဲလို႔ တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ထြန္းက ေမးျမန္းရာမွာ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက အခုလို ေျဖပါတယ္။

"ဝက္တိုး ၁၊ ၂ ၿခံဧရိယာ စုစုေပါင္း ၃၇၂၆ ဧကသည္ မူလနဂိုကတည္းက ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိမ္းဆည္း ထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ဌာနမွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ဧက ၁၂ဝဝ ကိုသာ ဆက္လက္တာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ၂၅၂၆ ဧကကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ျပန္လည္အပ္ႏွံၿပီး လယ္ယူေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဆင့္ဆင့္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား တရားဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားအပ္ပါတယ္"

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေလာက္က ၀က္တုိးစုိက္ကြင္း စီမံကိန္းအတြက္ ဆိုၿပီး ေျမဧက ၄ေထာင္နီးပါး သိမ္းယူခဲ့တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဲဒီစီမံကိန္းဟာ ဘာေတြ ထုတ္ေနတယ္ဆိုတာ ေဒသခံေတြ မသိရိွေၾကာင္း ဒါေၾကာင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင္႔ထြန္းက ေဆြးေႏြပါတယ္။

အဲ့ဒီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္ထားရိွမွာျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ေျမဧက ၁၂၀၀ ကို အသံုးျပဳသြား မွာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ က်န္တာကို ျပန္ေပးမယ္လို႔ ဒု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း၀င္းက တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/25mu8tG http://www.rfa.org