အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း န၀မေန႔ က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၁
သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တို႔ကို သင့္ေလ်ာ္သူမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး သို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ယေန႔က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ ဦးစိုးသိန္း၏ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) လုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈ အေျခအေနအား သိရွိလိုျခင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက အထက္ပါ အတိုင္း ေျဖၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထမအႀကိမ္ တြင္းထြက္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အစီရင္ခံစာကို အဖြဲ႕၀င္ေလာင္း ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ ႏုိင္ငံတကာ EITI ဘုတ္ အဖြဲ႕သို႔  တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ တင္းျပည့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ထပ္မံ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဘုတ္အဖြဲ႕၏ ဆန္းစစ္ အတည္ျပဳျခင္းကို ခံယူရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ EITI ဦးေဆာင္ေကာ္မတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း EITI လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္အဟုန္ မပ်က္ေစရန္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ား စာရင္းတိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးေရး အစီရင္ခံစာ ေရးသားမည့္ Independent Administrator (IA) ငွားရမ္းႏိုင္ရန္ အတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ ၀တၱရား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစိုးရ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ အရပ္ဘက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ဆပ္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားကို က်င္းပခဲ့ၿပီး Myanmar EITI – Multi – Stakeholder Group (MEITI – MSG) သံုးပြင့္ဆိုင္ ညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းအတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ အမွန္တကယ္ အက်ဳိးအျမတ္ခံစားသူကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း (Beneficial Ownership) လမ္းျပေျမပံု ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးမ်ဳိးထပ္(ခ) ဆလိုင္းမ်ဳိးထိုက္၏ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမဳိ႕နယ္ ဆမီးၿမဳိ႕ႏွင့္ မတူပီၿမဳိ႕နယ္ လိုင္လင္းပီၿမဳိ႕အၾကား ဆမီး – လိုင္လင္းပီ ဆက္သြယ္သည့္ ကားလမ္းအား နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ခ်င္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္း မ်ား ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ရန္ပံုေငြက်ပ္ ၆၂၈၁ ဒသမ ၉၅၆ သန္း လ်ာထားခြင့္ျပဳထားပါေၾကာင္း၊ ဆမီး – လိုင္လင္းပီ ဆက္သြယ္သည့္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ရန္ပံုေငြတြင္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ဦးေစာသန္းထြဋ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)မွ ဦးလားလ္မင္းထန္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးေဂ်ေယာ၀ူ တို႔၏ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္း မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔လာသည့္ ျမန္မာ့ ပိုင္နက္ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)မွ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အသစ္ျဖည့္စြက္ခ်က္ အပိုဒ္(၂) အပိုဒ္ခြဲ(င) ပိုင္နက္ပင္လယ္၊ အပိုဒ္ခြဲ(စ) ဆက္စပ္ဇုန္၊ အပိုဒ္ ခြဲ(ဆ) သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္၊ အပိုဒ္ခြဲ(ဇ) ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပိုင္း တို႔၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ ဇယား(၅)တြင္ ပယ္ဖ်က္ထားပါေၾကာင္း၊ အသစ္ျဖည့္ စြက္ခ်က္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မူလအဆိုျပဳ ဥပေဒၾကမ္းပါ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆို ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒေရးထံုးႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ ေရြ႕ေျပာင္းအမွတ္စဥ္ ျပဳထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
မူလဥပေဒၾကမ္း၌ ပိုင္နက္ပင္လယ္၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အခန္း(၂) အပိုဒ္(၃) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆက္စပ္ဇုန္၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အခန္း(၃) အပိုဒ္(၁၆) အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သီးသန္႔စီးပြားေရးဇုန္၏  အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အခန္း(၄) အပိုဒ္(၁၉) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကမ္းလြန္ ေရတိမ္ပိုင္း၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အခန္း(၅) အပိုဒ္(၂၈) အျဖစ္လည္းေကာင္း ေနရာအသီးသီးခြဲ၍ ဖြင့္ဆိုထား ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မ်ားကို ဥပေဒေရးထံုးအရ အခန္း(၁) အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္၌ တစုတစည္းထဲ ေဖာ္ျပသင့္သည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အတိုင္း ထားသင့္ ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ျမန္မာ့ပိုင္နက္ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္ မ်ား ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ဥပေဒ ၾကမ္း ေကာ္မတီက ျပန္လည္ၾကားနာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေၾကညာသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔လာသည့္ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မတီဥကၠ႒ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ဦးေဇာ္မင္းက ဖတ္ၾကားတင္ျပသည္။
ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္အတိုင္း ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဒသမေန႔ကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ က်င္းပသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

(သူရေဇာ္ – သတင္းစဥ္)

via Myanmar Info Minst http://ift.tt/2gsS9uB http://ift.tt/1KnLGaX

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး တတိယေန႔က်င္းပ


ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ  ၁၈
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို တတိယ အႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္း အတည္ျပဳၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့အရက်င္းပျခင္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေထာက္ ခံခ်က္ ရယူတင္ျပရန္ မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ လွ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။
တြံေတးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္လြင္၏ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ တရားပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရး ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ အဆင္ေျပမႈမရွိေသာ ႀကိဳးနီစနစ္အား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ထုိသုိ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ယခုအခါ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဥပေဒကို တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆုိပါဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ အမ်ား ျပည္သူေဖ်ာ္ေျဖသည့္ပြဲမ်ား၊ ျပပြဲမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့အရက်င္းပျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ အသိေပးတင္ျပၿပီး တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံ၍ က်င္းပေစျခင္းဟု ပါရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒ မူၾကမ္း အတည္ျပဳၿပီးပါက အဆင့္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္ ရယူတင္ျပရန္ မလုိအပ္ေတာ့သည့္ အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူလ်င္ ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒႏွင့္ နည္း ဥပေဒမ်ားအရ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ တရားပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွစ၍ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားရယူရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖ ၾကားသည္။
အစည္းအေ၀းတြင္ ခရမ္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာေအးမင္း၏ ေက်းရြာကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး လွ်ပ္စစ္မီးလင္း ေရးေကာ္မတီမ်ားအား ခုိင္မာတိက်ေသာဖြဲ႕စည္းပံု၊ တာ၀န္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား စနစ္တက် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီကို ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၏ အမ်ားဆႏၵအရသာ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕ စည္းေဆာင္ရြက္ရသည့္ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီကို သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအပါအ၀င္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ႀကီးမွဴး၍ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က်ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခြင့္ ရွိၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ ေဒသမီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ားအတြက္သီးျခားဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ား၏ ေငြေရးေၾကးေရး ေဆာင္ရြက္ထား မႈႏွင့္ စာရင္းအင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေက်နပ္မႈမရွိပါက တရားဥပေဒ နည္းလမ္းမ်ားအရ ေျဖရင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ေကာ့ေသာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေဇာ္၏ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံုကို ႀကိဳဆုိေထာက္ခံ ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမ်ဳိးသားလံုျခံဳ ေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ရယူၿပီး အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးကႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ား ကို က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သူမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပစ္ဒဏ္မ်ား စီရင္ခ်မွတ္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခံရသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ား အနက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄၊ ပုဒ္မခြဲ(က)(ခ)အရ အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္မ်ား ေပးပိုင္ခြင့္ရွိပါ ေၾကာင္း။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ(၁)အရ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပစ္မႈထပ္မံ က်ဴးလြန္ပါက ၎ျပစ္ဒဏ္အျပင္ ယခု က်ခံရန္ က်န္ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုပါ ဆက္လက္က်ခံပါမည္ ဟူသည့္ စည္းကမ္းခ်က္ထား၍ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္းခ်က္မထား၍လည္းေကာင္း အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသားမ်ားက်ခံ လ်က္ရွိေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအေပၚေလ်ာ့ေပါ့ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းသက္သာ ခြင့္မ်ားေပးႏိုင္ပါ ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစု ပင္လံုကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႀကဳိဆိုေသာ အားျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ကြန္ဟိန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းခင္ေစာ၊ ကြမ္းလံုမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးယန္က်င္း ကန္ႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဉာဏ္ဟိန္းတို႔၏ ျပည္ထဲေရးႏွင့္လွ်ပ္စစ္က႑ဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ထြန္းႏုိင္တို႔က ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ လႈိင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္း အရက္ခ်က္စက္႐ံု မ်ားမွထြက္ရွိသည့္ စြန္႔ပစ္ေရဆုိးမ်ားအား ျပည့္စံုသည့္ သန္႔စင္စနစ္ တပ္ဆင္ၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပါ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ စြန္႔ပစ္မွသာ ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအားတုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကို တင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေရနံလက္ယက္တြင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တင္သြင္းထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိမ်ားကို လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူ အတည္ျပဳသည္။ 

via Myanmar Info Minst http://ift.tt/2g4mr7b http://ift.tt/1KnLGaX

လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ျပန္စမည္

ရပ္နားထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ကို လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္မွာ ျပန္လည္က်င္းပမယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြထဲမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ၊ အမ်ိဳးသားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တတိယ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၁၆ရက္ မနက္မွာ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္မွာ ေခတရပ္နားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ စတင္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ကစလို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒေပါင္း ၃၉ခု ရွိတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

The post လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ျပန္စမည္ appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/2e98O2m http://burmese.dvb.no

ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးတႀကီးအဆိုတင္သြင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ လံုၿခံဳေရးစခန္းသံုးခု အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒသတြင္းလံဳုၿခံဳတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးတႀကီးအဆိုအျဖစ္ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရိွေနပါတယ္။

via VOA News: ျမန္မာသတင္း http://ift.tt/2e9PAy3 http://ift.tt/Tf1V41

ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ ရခိုင္လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးတႀကီးအဆိုတင္သြင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ လံုၿခံဳေရးစခန္းသံုးခု အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒသတြင္းလံဳုၿခံဳတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ အေရးတႀကီးအဆိုအျဖစ္ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရိွေနပါတယ္။

via VOA News: ျမန္မာသတင္း http://ift.tt/2e9PAy3 http://ift.tt/Tf1V41

ရပ္ေက်းဥပေဒကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳ

ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ ျပန္ပို႔လာတဲ့ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ တပုိဒ္ခ်င္းအလုိက္ ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အေရြးခံမယ့္သူရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းကို မသတ္မွတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းက  အခုလိုရွင္းျပပါတယ္။

"လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးတာေတာင္ ပညာအရည္အခ်င္းမပါဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာက္ေတာ့ ပညာအရည္အခ်င္း မထည့္သင့္ပါဘူးဆိုတဲ့ အေတြးကို ရသြားတယ္၊ ရေတာ့ ဒါကို အတည္ျပဳလုိက္တယ္၊ သို႔ေသာ္ ျပည္သူက ဒါကို ျပန္ပယ္ဖ်က္တယ္ဆိုေတာ့ ဒီမွာ ျပန္ျပင္တယ္"

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ဦးဟာ သင့့္တင့္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုၿပီး သတ္မွတ္ ထားေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အဆင့္ေတာင္ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ထားတာ မရိွတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လုံးက ဧည့္စာရင္းတုိင္ရမယ့္အခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ သေဘာတူေပမယ့္ ေဒသတခုမွာ တစ္လ သုိ႔မဟုတ္ တစ္လထက္ ေက်ာ္လြန္ေနထုိင္ရင္ သက္ဆုိင္ရာကို အေၾကာင္းၾကားရမယ္ဆုိတာကုိေတာ့ သေဘာထားတူညီၾကပါတယ္။

အခုတတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ရပ္ေက်းဥပေဒၾကမ္းဟာ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ၾကား ဧည့္စာရင္းကိစၥ သေဘာထားကြဲ လို႔ ငါးလအထိ ၾကာျမင့္သြားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ၾကား သေဘာထားကြဲတဲ့  အခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မွာ တပုိဒ္ခ်င္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/2e6MzxK http://www.rfa.org

ရပ္ေက်းဥပေဒကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳ

ဒီကေန႔က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္နဲ႔ ျပန္ပို႔လာတဲ့ ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ တပုိဒ္ခ်င္းအလုိက္ ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ထားၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ အေရြးခံမယ့္သူရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းကို မသတ္မွတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္ မတီ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းက  အခုလိုရွင္းျပပါတယ္။

"လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးတာေတာင္ ပညာအရည္အခ်င္းမပါဘူး၊ အဲဒီေတာ့ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာက္ေတာ့ ပညာအရည္အခ်င္း မထည့္သင့္ပါဘူးဆိုတဲ့ အေတြးကို ရသြားတယ္၊ ရေတာ့ ဒါကို အတည္ျပဳလုိက္တယ္၊ သို႔ေသာ္ ျပည္သူက ဒါကို ျပန္ပယ္ဖ်က္တယ္ဆိုေတာ့ ဒီမွာ ျပန္ျပင္တယ္"

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ဦးဟာ သင့့္တင့္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုၿပီး သတ္မွတ္ ထားေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အဆင့္ေတာင္ ပညာအရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ထားတာ မရိွတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္လုံးက ဧည့္စာရင္းတုိင္ရမယ့္အခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ သေဘာတူေပမယ့္ ေဒသတခုမွာ တစ္လ သုိ႔မဟုတ္ တစ္လထက္ ေက်ာ္လြန္ေနထုိင္ရင္ သက္ဆုိင္ရာကို အေၾကာင္းၾကားရမယ္ဆုိတာကုိေတာ့ သေဘာထားတူညီၾကပါတယ္။

အခုတတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ရပ္ေက်းဥပေဒၾကမ္းဟာ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ၾကား ဧည့္စာရင္းကိစၥ သေဘာထားကြဲ လို႔ ငါးလအထိ ၾကာျမင့္သြားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ၾကား သေဘာထားကြဲတဲ့  အခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ မွာ တပုိဒ္ခ်င္း မဲခြဲဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/2e6MzxK http://www.rfa.org

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ရန္မလိုအပ္ဟု ယူဆျခင္းေၾကာင့္ မေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေျပာၾကား

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ဟုယူဆျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မေ

Read more

via The Ladies http://ift.tt/2cILDgA http://ift.tt/1t35IDK

“ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” အား အမ်ိဳးသားလႊတ္္ေတာ္က အတည္ျပဳ

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၀
ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၃၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ “ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ကို ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုင္းထြန္းေအာင္က ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကား၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီ အလိုက္ အတည္ျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒က ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳေပးရန္ အဆိုတင္သြင္းသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူ၍ ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာသန္း၀င္း၏ “က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္မ်ားကို စတင္ခန္႔ထားသည့္အခါ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး မ်ားရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္သင္ၾကားေရး ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားေပး ႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိင္၀င္ဘာလတြင္ စတင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မည့္ လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္ (၁၇၀၈) ဦးကုိ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားရွိေသာ သင္ၾကားေရးေဆး ႐ုံႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ခြဲမွ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ေနရာခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ထိုသို႔ခန္႔ထားရာတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္ခ်ထားခံရသည့္အခါ ေဆးကုသပညာ၊ ခြဲစိတ္ကု သမႈပညာ၊ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ပညာ၊ ကေလးေဆး ကုသပညာစသည့္ အဓိက ေဆးပ ညာဘာသာရပ္မ်ားကို စုံလင္စြာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးမ်ားက ေဆး႐ုံအခ်င္းခ်င္း အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ လဲလွယ္တာ၀န္ခ်ထားေပး မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာလူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဆးဘက္ႏွီးႏႊယ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ တိုက္႐ုိက္တာ၀န္ခ်ထားမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိေရာက္ေသာ အခ်ိန္တိုသင္တန္းမ်ားကုိ ပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ထက္ပိုမို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစပါက အေျခခံေဆးပညာ ၄ ဘာသာအျပင္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာ၊ အ႐ုိးႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ၊ အေရးေပၚက်န္းမာေရးႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ ကုသေရး၊ စိတ္က်န္းမာ ေရးစသည့္ မ်ားစြာေသာ ဘာသာရပ္တို႔၏ အေျခခံကုသပုံ ကုသနည္းစနစ္မ်ားကို ပိုမို ကၽြမ္းက်င္ေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မ်ား တာ၀န္ၿပီးဆုံးပါက ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံမ်ား၊ တုိက္နယ္ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ တုိက္႐ုိက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးၾကည္၀င္း၏ “ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း လပြတၱာၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် ျပင္ပလူနာ (၄၇)ဦး၊ အတြင္း လူနာ (၁၁၂)ဦး၊ ခြင့္ျပဳခုတင္အေရအတြက္အရ ေဆး႐ုံခုတင္ အသုံးခ်မႈႏႈန္း (၅၅ ဒသမ ၇၅) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အသုံးခ်ႏုိင္သည့္ ခုတင္အေရ အတြက္အရ ေဆး႐ုံ ခုတင္အသုံးခ်မႈႏႈန္း (၅၆ ဒသမ ၈၈) ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ပါေၾကာင္း။
ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားကို တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လ်င္ အနည္းဆုံး ေဆး႐ုံတစ္႐ုံသာ ထားရွိဖြင့္လွစ္ၿပီး ခရိုင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္မူအရ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊ မူလ(၂၅)ခုတင္ဆံ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ ကို ခုတင္(၂၀၀)ဆံ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မူလေဆး ႐ုံေဟာင္းေနရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ သူ႔ေဆး႐ုံအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္မွာ မျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ပ လူနာၾကည့္႐ႈကုသမႈကုိ ယခုအတိုင္း ၂၄ နာရီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ အထူးကုသမားေတာ္ႀကီး၊ ေမ့ေဆး အထူးကုႏွင့္ အ႐ိုးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကို အျမန္ဆုံးျဖည့္ဆည္း ေပးသြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ဦးမာန္ေလာေမာင္း၏ “ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ခရိုင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ လူနာမ်ား အား စမ္းသပ္၊ ခြဲစိတ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ျပည့္စုံစြာပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ကုသမႈဆိုင္ရာ သမားေတာ္ႀကီးမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဓာတ္မွန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေရာဂါေဗဒ ဆရာ၀န္မ်ား ခန္႔ထားေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအေနျဖင့္ အင္အားလြန္စြာ နည္းပါးေန၍ ခန္႔အပ္ေပး ႏုိင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ မင္းတပ္ခ႐ုိင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည့္စုံစြာျဖည့္ဆည္းၿပီး ေသာ္လည္း လိုအပ္၍ မင္းတပ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအုပ္မွ ခ်င္းျပည္နယ္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တင္ျပ ေတာင္းခံလာပါက စိစစ္ၿပီး အျမန္ဆုံးေထာက္ပံ့ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း၊ မင္းတပ္၊ မတူပီႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ တိုင္းရင္းေဆး ကုဌာနမ်ား၌ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပုံေငြ ထည့္ သြင္းေတာင္း ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရသည္ (၆၄၇၉၀) ဦးရွိေသာေၾကာင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုင္းရင္းေဆးကုဌာနတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေျမေနရာမရွိေသာ္လည္း ေဆးခန္းေျမေနရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက အနီးစပ္ဆုံး ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအတည္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ရန္ပုံေငြ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

via Myanmar Info Minst http://ift.tt/2d7vX5t http://ift.tt/1KnLGaX

“ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” အား အမ်ိဳးသားလႊတ္္ေတာ္က အတည္ျပဳ

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၀
ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ၃၄ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ “ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ကို ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိုင္းထြန္းေအာင္က ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကား၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီ အလိုက္ အတည္ျပဳၿပီး ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒က ယင္းဥပေဒၾကမ္းအား အတည္ျပဳေပးရန္ အဆိုတင္သြင္းသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူ၍ ျပင္ဆင္ထားသည့္အတိုင္း အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာသန္း၀င္း၏ “က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္မ်ားကို စတင္ခန္႔ထားသည့္အခါ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး မ်ားရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္သင္ၾကားေရး ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားေပး ႏုိင္ျခင္းရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိင္၀င္ဘာလတြင္ စတင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မည့္ လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္ (၁၇၀၈) ဦးကုိ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားရွိေသာ သင္ၾကားေရးေဆး ႐ုံႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ခြဲမွ ႏွစ္ႏွစ္အထိ ေနရာခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
ထိုသို႔ခန္႔ထားရာတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ တာ၀န္ခ်ထားခံရသည့္အခါ ေဆးကုသပညာ၊ ခြဲစိတ္ကု သမႈပညာ၊ သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ပညာ၊ ကေလးေဆး ကုသပညာစသည့္ အဓိက ေဆးပ ညာဘာသာရပ္မ်ားကို စုံလင္စြာ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးမ်ားက ေဆး႐ုံအခ်င္းခ်င္း အလွည့္က်စနစ္ျဖင့္ လဲလွယ္တာ၀န္ခ်ထားေပး မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာလူ႔ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဆးဘက္ႏွီးႏႊယ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ တိုက္႐ုိက္တာ၀န္ခ်ထားမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိေရာက္ေသာ အခ်ိန္တိုသင္တန္းမ်ားကုိ ပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ထက္ပိုမို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစပါက အေျခခံေဆးပညာ ၄ ဘာသာအျပင္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာ၊ အ႐ုိးႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ၊ အေရးေပၚက်န္းမာေရးႏွင့္ အထူးၾကပ္မတ္ ကုသေရး၊ စိတ္က်န္းမာ ေရးစသည့္ မ်ားစြာေသာ ဘာသာရပ္တို႔၏ အေျခခံကုသပုံ ကုသနည္းစနစ္မ်ားကို ပိုမို ကၽြမ္းက်င္ေစျခင္းျဖင့္ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မ်ား တာ၀န္ၿပီးဆုံးပါက ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံမ်ား၊ တုိက္နယ္ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ယုံၾကည္ခ်က္အျပည့္ျဖင့္ တုိက္႐ုိက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးၾကည္၀င္း၏ “ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/ မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း လပြတၱာၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် ျပင္ပလူနာ (၄၇)ဦး၊ အတြင္း လူနာ (၁၁၂)ဦး၊ ခြင့္ျပဳခုတင္အေရအတြက္အရ ေဆး႐ုံခုတင္ အသုံးခ်မႈႏႈန္း (၅၅ ဒသမ ၇၅) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အသုံးခ်ႏုိင္သည့္ ခုတင္အေရ အတြက္အရ ေဆး႐ုံ ခုတင္အသုံးခ်မႈႏႈန္း (၅၆ ဒသမ ၈၈) ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရ ပါေၾကာင္း။
ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ားကို တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လ်င္ အနည္းဆုံး ေဆး႐ုံတစ္႐ုံသာ ထားရွိဖြင့္လွစ္ၿပီး ခရိုင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္မူအရ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊ မူလ(၂၅)ခုတင္ဆံ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ ကို ခုတင္(၂၀၀)ဆံ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မူလေဆး ႐ုံေဟာင္းေနရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ သူ႔ေဆး႐ုံအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္မွာ မျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပင္ပ လူနာၾကည့္႐ႈကုသမႈကုိ ယခုအတိုင္း ၂၄ နာရီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ အထူးကုသမားေတာ္ႀကီး၊ ေမ့ေဆး အထူးကုႏွင့္ အ႐ိုးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကို အျမန္ဆုံးျဖည့္ဆည္း ေပးသြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ဦးမာန္ေလာေမာင္း၏ “ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ခရိုင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ လူနာမ်ား အား စမ္းသပ္၊ ခြဲစိတ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ျပည့္စုံစြာပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ကုသမႈဆိုင္ရာ သမားေတာ္ႀကီးမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဓာတ္မွန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေရာဂါေဗဒ ဆရာ၀န္မ်ား ခန္႔ထားေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအေနျဖင့္ အင္အားလြန္စြာ နည္းပါးေန၍ ခန္႔အပ္ေပး ႏုိင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ မင္းတပ္ခ႐ုိင္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆး႐ုံသုံးပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည့္စုံစြာျဖည့္ဆည္းၿပီး ေသာ္လည္း လိုအပ္၍ မင္းတပ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံအုပ္မွ ခ်င္းျပည္နယ္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တင္ျပ ေတာင္းခံလာပါက စိစစ္ၿပီး အျမန္ဆုံးေထာက္ပံ့ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း၊ မင္းတပ္၊ မတူပီႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ တိုင္းရင္းေဆး ကုဌာနမ်ား၌ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပုံေငြ ထည့္ သြင္းေတာင္း ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရသည္ (၆၄၇၉၀) ဦးရွိေသာေၾကာင့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုင္းရင္းေဆးကုဌာနတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေျမေနရာမရွိေသာ္လည္း ေဆးခန္းေျမေနရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက အနီးစပ္ဆုံး ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအတည္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအတည္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ရန္ပုံေငြ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံ၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

via Myanmar Info Minst http://ift.tt/2d7vX5t http://ift.tt/1KnLGaX

မသန္စြမ္း ဦးေနလင္းစိုး Charles T.Manatt Democracy Award ဆု လက္ခံရယူ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀ါရွင္တန္အေျခစိုက္  International Foundation for Electoral Systems အဖြဲ႔ကေပးအပ္တဲ့ Charles T.Manatt Democracy Award ဆုကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ စီအီးအို ဦးေနလင္းစိုးက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ လက္ခံ ရယူခဲ့ပါတယ္။

မသန္စြမ္းအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲနယ္ပယ္တြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သူ႔ကို ေပးအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ ဆုအမ်ိဳးအစားမွာ ကမာၻ႔အဆင့္ ဆုအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ကမာၻအရပ္ရပ္ အသီးသီးမွ တႏွစ္လွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္ ၃ ဦးသာ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ေသာ ဆုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အရင္ႏွစ္ေတြက ဆုရရွိခဲ့သူေတြကေတာ့ ေတာင္အာဖရိက၊ ဗင္္နီဇြဲလား၊ ကင္ညာ၊ လက္ဘႏြန္၊ ခ်ီလီ၊ ယူကရိန္း၊ မကၠဆီကိိုႏုိင္ငံတို႔မွ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပထမဦးဆံုးဆုလည္း ျဖစ္သလို မသန္စြမ္းတဦးကို ပထမဆုံး ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ဆုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္းဓာတ္ပံု – MILI

 

The post မသန္စြမ္း ဦးေနလင္းစိုး Charles T.Manatt Democracy Award ဆု လက္ခံရယူ appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/2cK6rpg http://burmese.dvb.no

ဒီမိုကေရစီအပင္ေပါက္ သင္းသတ္မခံရေရး ဂ႐ုစိုက္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ေျပာ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ (ဓာတ္ပံု – MOI)

 ဒီမိုကေရစီအပင္ ေပါက္ကို သင္းသတ္မခံရေအာင္ မ်က္ျခည္မျပတ္ ဂ႐ုစိုက္ေပးၾက ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားသည္။


ဒီမိုကေရစီကို တစ္နည္း နည္းျဖင့္ တိုက္ဖ်က္ေနေသာ အႏၲ ရာယ္ရန္စြယ္မ်ားကိုလည္း သတိ ျပဳကာကြယ္ၾကေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရ စီကို ရန္မူၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ သည္းခံျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ဆက္ဆံၾကရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္ ၾကရမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြကိုယ္ တုိင္ကလည္း အမွားကင္းေအာင္ အထူးႀကိဳးစားၾကပါ’’ဟု လႊႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က ၎၏ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား၌  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ေျပာ ၾကားမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမို ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းစ အေျခအေနကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဝိုင္း  ဝန္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းလိုျခင္းျဖစ္ကာ ဒီမိုကေရစီရွင္ သန္းေရးကိုလည္း အားစိုက္လုပ္ ေဆာင္ေစလိုသည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ဆုိၾက သည္။

 စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္းရွိ သဘင္ေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ကာ ယခင္အစိုး ရလက္ထက္ကလည္း စက္တင္ဘာ ၁၅ရက္ေရာက္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ဝင္းအတြင္း ယင္းအခမ္းအ နားက်င္းပေပးေလ့ရွိသည္။

အခမ္းအနားသို႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုႏွစ္ က်င္းပေသာ အ ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားသည္ ၂၀၁၀ အေထြ ေထြ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

via 7 Days – Politics http://ift.tt/2cdYbhW http://ift.tt/1OVjJZO

ေခတ္ကာလႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းျပင္ဆင္အသစ္ျပ႒ာန္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ

ေခတ္ကာလနဲ႔ ကုိက္ညီမႈမရွိတဲ့ ဥပေဒေတြကုိ ႐ုပ္သိမ္းျပင္ဆင္ အသစ္ျပ႒ာန္းဖုိ႔ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ႔လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ကုိ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ႔လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိယ္စား ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးကိုကိုႏုိင္က စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ တင္ျပခဲ့တာပါ။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဥပေဒေတြကုိ ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ လုိအပ္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြကုိ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ဖုိ႔ကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း မထုတ္ျပန္ႏုိင္တဲ့အျပင္ ၃ ႏွစ္တုိင္ေအာင္ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ႏုိင္မႈ မရွိဘူးလုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြထဲမွာ နည္းဥပေဒ မထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသးတဲ့ ဥပေဒ ၂၇ ခုရွိတယ္လုိ႔ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ႔လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္အရ သိရပါတယ္။

အခုလုိ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ သင့္မသင့္ အတည္ျပဳမႈကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

The post ေခတ္ကာလႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းျပင္ဆင္အသစ္ျပ႒ာန္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/2cIWDsH http://burmese.dvb.no

ေခတ္ကာလႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းျပင္ဆင္အသစ္ျပ႒ာန္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ

ေခတ္ကာလနဲ႔ ကုိက္ညီမႈမရွိတဲ့ ဥပေဒေတြကုိ ႐ုပ္သိမ္းျပင္ဆင္ အသစ္ျပ႒ာန္းဖုိ႔ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ႔လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလုိ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ကုိ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ႔လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိယ္စား ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးကိုကိုႏုိင္က စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ တင္ျပခဲ့တာပါ။

လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဥပေဒေတြကုိ ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ လုိအပ္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြကုိ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ဖုိ႔ကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း မထုတ္ျပန္ႏုိင္တဲ့အျပင္ ၃ ႏွစ္တုိင္ေအာင္ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ႏုိင္မႈ မရွိဘူးလုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြထဲမွာ နည္းဥပေဒ မထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသးတဲ့ ဥပေဒ ၂၇ ခုရွိတယ္လုိ႔ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ႔လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ရဲ႕ စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္အရ သိရပါတယ္။

အခုလုိ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ သင့္မသင့္ အတည္ျပဳမႈကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

The post ေခတ္ကာလႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းျပင္ဆင္အသစ္ျပ႒ာန္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ appeared first on DVB.

via DVB http://ift.tt/2cIWDsH http://burmese.dvb.no

တိုင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရး စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဆုိ ရႈံးနိမ့္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ေတြအတြက္ စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေတြသင္ၾကားႏုိင္ေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရးတုိ႔ကုိ အထူးစီမံကိန္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာ ကန္႔ကြက္သူမ်ားတဲ့အတြက္ အဆိုရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တင္သြင္းတဲ့ အဆုိကုိ ဒီကေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဒီေန႔ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအဆုိကို အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ၾကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စား လွယ္ေတြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ့အဆုိကို မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီအဆုိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကဲြလဲြမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ အဆုိတင္သြင္းသူ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အဆံုးအျဖတ္ယူမယ္လို႔ ေျပာတာေၾကာင့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီး မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံသူ ၈၂ ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ၁၀၇ ဦး ရွိတဲ့အတြက္ အဆုိ ရံႈးနိမ့္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/2cqelAg http://www.rfa.org

တိုင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရး စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဆုိ ရႈံးနိမ့္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ေတြအတြက္ စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေတြသင္ၾကားႏုိင္ေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရးတုိ႔ကုိ အထူးစီမံကိန္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာ ကန္႔ကြက္သူမ်ားတဲ့အတြက္ အဆိုရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တင္သြင္းတဲ့ အဆုိကုိ ဒီကေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဒီေန႔ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအဆုိကို အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ၾကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စား လွယ္ေတြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ့အဆုိကို မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီအဆုိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကဲြလဲြမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ အဆုိတင္သြင္းသူ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အဆံုးအျဖတ္ယူမယ္လို႔ ေျပာတာေၾကာင့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီး မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံသူ ၈၂ ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ၁၀၇ ဦး ရွိတဲ့အတြက္ အဆုိ ရံႈးနိမ့္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/2cqelAg http://www.rfa.org

တိုင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရး စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဆုိ ရႈံးနိမ့္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ေတြအတြက္ စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေတြသင္ၾကားႏုိင္ေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရးတုိ႔ကုိ အထူးစီမံကိန္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာ ကန္႔ကြက္သူမ်ားတဲ့အတြက္ အဆိုရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တင္သြင္းတဲ့ အဆုိကုိ ဒီကေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဒီေန႔ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအဆုိကို အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ၾကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စား လွယ္ေတြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ့အဆုိကို မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီအဆုိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကဲြလဲြမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ အဆုိတင္သြင္းသူ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အဆံုးအျဖတ္ယူမယ္လို႔ ေျပာတာေၾကာင့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီး မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံသူ ၈၂ ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ၁၀၇ ဦး ရွိတဲ့အတြက္ အဆုိ ရံႈးနိမ့္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/2cqelAg http://www.rfa.org

တိုင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရး စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဆုိ ရႈံးနိမ့္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ေတြအတြက္ စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေတြသင္ၾကားႏုိင္ေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရးတုိ႔ကုိ အထူးစီမံကိန္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာ ကန္႔ကြက္သူမ်ားတဲ့အတြက္ အဆိုရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တင္သြင္းတဲ့ အဆုိကုိ ဒီကေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဒီေန႔ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအဆုိကို အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ၾကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စား လွယ္ေတြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ့အဆုိကို မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီအဆုိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကဲြလဲြမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ အဆုိတင္သြင္းသူ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အဆံုးအျဖတ္ယူမယ္လို႔ ေျပာတာေၾကာင့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီး မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံသူ ၈၂ ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ၁၀၇ ဦး ရွိတဲ့အတြက္ အဆုိ ရံႈးနိမ့္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/2cqelAg http://www.rfa.org

တိုင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရး စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဆုိ ရႈံးနိမ့္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေဟာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ေတြအတြက္ စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေတြသင္ၾကားႏုိင္ေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားစာေပ ထြန္းကားေရးတုိ႔ကုိ အထူးစီမံကိန္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရထံ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ဒီကေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာ ကန္႔ကြက္သူမ်ားတဲ့အတြက္ အဆိုရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ တင္သြင္းတဲ့ အဆုိကုိ ဒီကေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀ေက်ာ္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဒီေန႔ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအဆုိကို အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ ၾကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စား လွယ္ေတြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ့အဆုိကို မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိဖို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး က်န္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီအဆုိနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကဲြလဲြမႈေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ အဆုိတင္သြင္းသူ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က လႊတ္ေတာ္ရဲ့ အဆံုးအျဖတ္ယူမယ္လို႔ ေျပာတာေၾကာင့္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီး မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံသူ ၈၂ ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ၁၀၇ ဦး ရွိတဲ့အတြက္ အဆုိ ရံႈးနိမ့္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။

via သတင္းမဵား http://ift.tt/2cqelAg http://www.rfa.org

ႏ်ဴ လက္နက္ စမ္းသပ္မႈတားဆီးေရးစာခ်ဳပ္ အတည္ျပဳေရး ေဆြးေႏြး

ႏ်ဴ ကလီးယားလက္နက္စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမႈ အလံုးစံုတားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳဖို႔ ကိစၥရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

via VOA News: ျမန္မာသတင္း http://ift.tt/2b4CHkm http://ift.tt/Tf1V41